Archive | Uncategorized RSS feed for this section

Cyfarfod Comisiynu

CYFARFOD COMISIYNU Cynhelir CYFARFOD COMISIYNU Catrin Ruth Hampton yn Weithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Cynllun Efe, Caersalem Caernarfon a Scripture Union, nos Lun, Hydref 23, 2017, yn Capel Coch, Llanberis am 7.00 o’r gloch Dowch i ddathlu ac i geisio bendith Duw ar Catrin a’r gwaith.

Read Post

Gweithiwr Newydd – Croeso, Catrin

                          Newyddion da!  Mae Cynllun Efe wedi penodi Gweithiwr newydd.  Bydd Catrin Ruth Hampton yn cychwyn ei swydd newydd fel Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Efe ar Fedi 1af, 2017.  Mae hon yn swydd lawn amser mewn cydweithrediad ag Eglwys y Bedyddwyr yng […]

Read Post

Cynhadledd “Word Alive”

                  Wedi cael croeso cynnes iawn yng nghynhadledd Word Alive ym Mhrestatyn heddiw. Mewn dau gyfweliad yn y Babell Fawr cael cyfle i gyflwyno Cynllun Efe ac i sôn am ein gwaith. Cyfle arbennig i dynnu sylw at y gwaith o gofio fod yno gannoedd o bobl […]

Read Post

Gwaith ysgolion Efe

Ers i Andrew orffen ei waith gyda Chynllun Efe mae Susan Williams yn cynnal gwasanaethau yn ysgolion cynradd y dalgylch.  Diolch yn fawr iddi am ofalu am y rhan yma o waith Efe.  Mae wedi ymweld ag amryw o’r ysgolion cyn diwedd tymor y Pasg ac mae’n awyddus i ymweld â’r gweddill mor fuan â […]

Read Post

Pwyllgor Ymddiriedolwyr

Bydd Pwyllgor Ymddiriedolwyr Cynllun Efe yn cyfarfod yng Nghapel Caeathro am 4.00 o’r gloch ddydd Llun, Mawrth 20.

Read Post

Ffarwelio a Diolch i Andrew

Nos Fawrth, Chwefror 28, 2017, cafwyd cyfarfod arbennig iawn yng Nghapel y Rhos i ddiolch i Andrew Settatree am ei waith yn ein plith ym Mro’r Eco ers mis Hydref 2008. Llywyddwyd gan y Parchg Marcus Robinson.  Darllenwyd o’r Ysgrythur gan Colin Jones ac roedd y canu mawl yng ngofal Susan Williams. Diolchwyd i Andrew […]

Read Post

Cyfarfod Ffarwelio ag Andrew

Cyfarfod Ffarwelio ag Andrew Settatree yng Nghapel y Rhos, Llanrug am 7.00 o’r gloch nos Fawrth, Chwefror 28, 2017   Dowch atom i ddiolch i Andrew am ei wasanaeth i ni dros yr 8 mlynedd a hanner ddiwethaf   Dymynwn bob bendith a llwyddiant i Andrew yn ei swydd newydd gydag Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn […]

Read Post

Newyddion Ionawr 2017

ANDREW YN CAEL SWYDD NEWYDD Mae Andrew Settatree, ein Gweithiwr Ieuenctid, wedi derbyn swydd newydd fel Cynorthwyydd Gweinidogaethol gydag Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ardal Llyn ac Eifionydd.  Bydd yn gadael ei swydd gyda Chynllun Efe ddiwedd Chwefror 2017. Mewn cyfarfod a gynhaliwyd bnawn Llun, Ionawr 9 penderfynodd Ymddiriedolwyr Cynllun Efe mai eu bwriad yw penodi […]

Read Post

Noson i bobl ifanc Blwyddyn 10 ac i fyny

Cynhelir noson i bobl ifanc blwyddyn 10 ac i fyny ar nos Fawrth Tachwedd 15 o 6.30 tan 7.30 yn Yr Institiwt, Llanrug.  Pwrpas y noson yma ydy i bobl ifanc blwyddyn 10 ac i gyny sydd wedi mynychu CIC Llanrug/Ciciau Llanberis (a’r rhai sydd ddim) gael noson o hwyl efo’i gilydd yn chwarae pwl, […]

Read Post

Grwpiau CIC yn ail-gychwyn

Read Post