Crws Ieuenctid, Coleg y Bala (Chwefror 16–18, 2018)

Waw!  Sôn am benwythnos llawn cyffro a hwyl gawsom yng Nghwrs Ieuenctid Coleg y Bala!  Cyrhaeddodd y bws mini nos Wener diwethaf i gludo criw ohonom o Lanberis a Chaernarfon i’r Bala, yn barod am benwythnos llawn gweithgareddau amrywiol a seminar ddyddiol i’n dysgu am y Beibl.

Braf oedd gweld ffrindiau arbennig unwaith eto o bob rhan o Gymru, a hefyd creu ffrindiau newydd.  Ar ôl cyrraedd nos Wener, aethom i ollwng ein pethau yn yr ystafell cyn cyfarfod i gael te a dal fyny hefo’r rhai nad oeddem wedi’u gweld ers y cwrs diwethaf!  Roedd pawb yn sgwrsio a llawn cynnwrf wrth benderfynu pa weithgareddau i’w dewis ar gyfer dydd Sadwrn.  Cawsom ddewis o Lazerquest, Breakout neu Paintballing!

Y noson honno, daeth pawb at ei gilydd i gael ein sesiwn cyntaf a oedd yn llawn o gemau tîm a sialensau doniol.  Yna cawsom wylio ffilm!  Cawsom ddewis rhwng Guardians of The Galaxy 2, Boss Baby neu High Street Musical.  Cyfarnnodd y Coleg siocled poeth a phopcorn i ni gael bwyta!

Bore Sadwrn deffrodd pawb i gael brecwast am 9 cyn mynd i’r ail sesiwn!  Cawsom gyflwyniad gan un o arweinwyr y Coleg am stori Paul a sut ddaeth o’n un o negesyddion Duw, cyn i ni fynd i’n grwpiau i gael sgwrsio a chyfrannu ein barn.  Y prynhawn hwnnw aethom i’r gweithgaredd a ddewison ni; dewisais i Breakout, ac mi oedd o’n heriol ond yn hwyl i geisio’i wneud.

Y noson honno, cymerodd y plant ran mewn sioe dalent!  Cymerodd llawer o bobl ran, a gwelsom amryw o ddoniau – canu, dawnsio ac adrodd jôcs!  Yn olaf un, ar ôl ychydig o seibiant, dawnsiodd pawb i ‘Silent Disco’, sef disco ble mae pawb yn gwisgo clustffonau ac yn dewis cerddoriaeth o dri sianel gwahanol.  Cawsom pitsa diodydd pop i’w yfed.  Am noson hwyliog liwgar a gawsom gyda chwmni da a chariad Duw yn amlwg.

Diolch yn fawr iawn i Cadi Siân Thomas o Lanberis am yr adroddiad hwn o’r Cwrs Ieuenctid a gynhaliwyd wythnos yn ôl.  Diolch eto i Catrin Hampton am ei gwaith yn trefnu i’r criw fynd yno.

 

Comments are closed.