Y Cyfarfod Comisiynu

Cynhaliwyd Oedfa Comisiynu Susan Williams yn Weithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Cynllun Efe, Caersalem Caernarfon a Scripture Union Cymru yng Nghanolfan y Capel, Caeathro nos Iau, Hydref 18.

Diolch yn fawr i bawb a ddaeth yno i ddathlu efo ni, ac i gyflwyno Susan a’r gwaith i ofal yr Arglwydd.

Roedd yn braf iawn bod yno, a chafwyd oedfa fendithiol.

Marcus Robinson oedd yn llywyddu, a fo groesawodd bawb i’r oedfa cyn gweddio am fendith Duw arni.

Roedd yr addoliad yng ngofal Sian, Lowri ac Arwel o eglwys Caersalem.

Cyflwynodd John Pritchard adroddiad am waith Efe ac yn arbennig yr hyn a arweiniodd at benodi Susan i’w swydd newydd.  Ar yr un pryd, diolchodd i Catrin Hampton am ei gwasanaeth o fis Medi 2007 hyd ddiwedd Gorffennaf eleni.  Roedd Catrin wedi methu â dod i’r oedfa, ond dymunodd yn dda iddi hi a Corey yn eu swyddi newydd yn Sir Gaerfyrddin.  Estynnodd groeso i Andrew Settatree, ein gweithiwr cyntaf a fu gyda ni o fis Hydref 2008 hyd ddiwedd Chwefror 2017; a llongyfarchodd Andrew ar ei ddyweddiad yn ddiweddar â Heather Cartwright.

Darllenwyd rhannau o lythyrau Paul at Timotheus gan Menna Machreth.

Daeth Susan ymlaen wedyn i sôn am ei llawenydd o gael mentro i’w swydd newydd.  Soniodd am ei phrofiad ei hunan yn dod i ffydd yn Iesu Grist yn ifanc, ac am ei hargyhoeddiad o werth cenhadu ymhlith plant a phobl ifanc.  Soniodd am ei chysylltiad â gwaith Cynllun Efe o’r cychwyn cyntaf dros dair blynedd ar ddeg yn ôl, ac am y fendith a’r mwynhad a gafodd dros y blynyddoedd yng nghwmni ei chyd-weithwyr ar Bwyllgor Efe ac yn arbennig wrth iddi wasanaethu yn yr ysgolion ac yng nghapeli ac eglwysi’r fro.  Edrychai ymlaen yn eiddgar at wasanaethu yn ei swydd newydd, a diolchodd am bob croeso a chefnogaeth a dderbyniodd eisoes.

Roedd y weithred o gomisiynu Susan i’r gwaith yng ngofal Marcus Robinson, ac ymatebodd Susan yn gadarnhaol i’r cwestiynau a ofynnodd iddi fel rhan o’r ddefod.  Offrymwyd gweddi dros Susan a’r gwaith gan gynrychiolydd Scripture Union, Helen Franklin.

Yn ei neges cyn yr emyn olaf,, soniodd Rhys Llwyd am y proffwyd Elias yn herio proffwydi Baal ar Fynydd Carmel, a chawsom ni oedd yno ein herio i ddod oddi ar y ffens, ac i beidio â chloffi rhwng dau feddwl ond i gofleidio a phlygu i’r gwir Dduw a’i datguddiodd ei hunan yn Iesu Grist yn hytrach na chofleidio rhyw gymysgfa o grefydd a duwiau o’n gwneuthuriad ein hunain.  Anogodd bawb ohonom i weddio dros Susan wrth iddi hithau annog pobl i geisio Duw.  Boed i’r Ysbryd Glân ein tanio ni a’r gwaith.

Wedi’r oedfa, cafodd pawb gyfle i sgwrsio a mwynhau’r lluniaeth a oedd wedi ei baratoi gan aelodau Capel Caeathro.  Diolch iddynt am eu croeso hael.

Diolch i bawb a gymerodd ran yn y gwasanaeth.  Gweddiwch dros Susan a thros bopeth y bydd yn ei wneud yn enw ei Gwaredwr yn ei swydd newydd.

 

Comments are closed.