Beth ydym yn ei wneud?

YR EGLWYSI

Mae Cynllun Efe’n cydweithio gyda’r capeli ac eglwysi lleol er mwyn eu cynorthwyo i ddatblygu eu gwaith ieuenctid.  Gwneir hyn trwy sefydlu clybiau, gweithgareddau a chynnal oedfaon arbennig ar gyfer yr ieuenctid.  Y nod yw cefnogi’r eglwysi er mwyn cryfhau eu tystiolaeth Gristnogol.

Cynhelir grwpiau ar gyfer pobl ifanc 11-14 oed, a phobl ifanc dros 14 oed.  Gwasanaethu’r eglwysi a’u cynorthwyo i gyflwyno’r Efengyl i bobl ifanc y fro a’u meithrin yn y ffydd Gristnogol yw ein nod.

YR YSGOLION

Cefnogi ysgolion trwy gydweithio gyda’r athrawon i gyflwyno arweiniad ysbrydol a moesol i’r disgyblion, trwy wasanaethau, gwersi a chlybiau.

YN Y GYMUNED

Cynorthwyo pobl ifanc i wneud cyfraniad cadarnhaol at fywyd eu cymuned, trwy eu hannog i weithredu eu ffydd ym mhob rhan o’u bywyd.

Cydweithio â mudiadau Cristnogol eraill i rannu’r Efengyl mewn gair a gweithred, er mwyn cynorthwyo pobl ifanc i wasanaethu Iesu Grist yn lleol ac yn fyd eang.