Hanes Efe

Sefydlwyd Cynllun Efe er mwyn cyflwyno neges Efengyl Iesu Grist i bobl ifanc yn ardal papur bro Eco’r Wyddfa.  Ein gobaith yw y bydd pobl ifanc yn dod i brofi cyflawnder y bywyd o adnabod a dilyn yr Arglwydd Iesu Grist ei hun.

Cynllun cydenwadol ydyw sy’n cael ei gefnogi a’i ariannu gan eglwysi’r cylch o wahanol enwadau Cristnogol, y prif enwadau yng Nghymru, a rhai mudiadau ac Ymddiriedolaethau eraill.  Ers Hydref 2008, mae Efe yn cynnal Gweithiwr Ieuenctid llawn amser, Andrew Settatree.

Roedd penodiad Andrew yn ffrwyth y cydweithio hapus a brwd a welwyd dros dair blynedd a hanner ym mro’r Wyddfa.  Y Parchg Dafydd Lloyd Hughes a gafodd y weledigaeth o alw cynrychiolwyr eglwysi’r ardal ynghyd i drafod y posibilrwydd o geisio gweithiwr ieuenctid Cristnogol i’r fro.  A than ei arweiniad ef, cafwyd pwyllgor effeithiol a weithiodd yn ddiarbed er mwyn gwireddu’r freuddwyd o greu ac ariannu, a bellach lenwi’r swydd.

Gwerthfawrogir cyfraniad aelodau’r pwyllgor, ac yn arbennig yr Ysgrifenyddes, Mrs Susan Williams, y Trysorydd a’r Ysgrifennydd Ariannol, Mr Clive James.  O’r cychwyn, bu cyfarfodydd y pwyllgor yn gylch gweddi yn ogystal â chylch trafod, a diogelwyd y nod o geisio gweithiwr a ddeuai i gydweithio â ni yng ngwaith yr Efengyl.  Trwy’r pwyllgor hefyd, gwnaed cyfeillion newydd yng ngwaith y Deyrnas o fewn y fro.

Cafwyd cefnogaeth ariannol hael i’r swydd newydd, a diolchwn i bawb sydd wedi cyfrannu, ac yn arbennig Ymddiriedolaeth Pantyfedwen a’r gwahanol enwadau.  Cafwyd cyfraniadau o gronfeydd canolog a rhanbarthol y Presbyteriaid, Yr Eglwys yng Nghymru, Yr Eglwys Fethodistaidd, yr Annibynwyr, y Bedyddwyr, a Saint y Gymuned.  Cafwyd hefyd gyfraniadau gan unigolion ac eglwysi lleol, cynghorau cymuned, a chan fwy nag un gronfa ac ymddiriedolaeth a mudiad.  Gwerthfawrogir y cyfan yn fawr iawn.

Er mai am dair blynedd y penodwyd Andrew yn wreiddiol, bu’n gwasanaethu Cynllun Efe am 8 mlynedd, o Hydref 2008 i ddiwedd Chwefror 2017, pan symudodd i swydd newydd gydag Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn Llyn ac Eifionydd.

Llawenydd mawr oedd i ni allu penodi olynydd iddo.  Dechreuodd Catrin Hampton yn ei swydd fel ein Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd newydd ym mis Medi 2017.  Mae’r swydd newydd hon ar y cyd ag Eglwys y Bedyddwyr yng Nghaersalem, Caernarfon a Scripture Union.  Bydd Catrin yn treulio hanner ei hamser gyda ni yng ngwaith Cynllun Efe.  Edrychwn ymlaen at gydweithio gyda hi. Gweddïwch dros Catrin.  Ond nid drosti hi yn unig.   Gweddïwch dros weinidogion ac aelodau’r eglwysi  sy’n cydweithio â hi trwy Gynllun Efe i gyflwyno’r Arglwydd Iesu i ieuenctid a phlant y fro hon.  Ein nod a’n gweddi yw Efengyl i Fro’r Eco.

Daeth Cynllun Efe yn Ymddiriedolaeth Cysylltiol i Undeb y Gair Cymru yn Ioanwr 2012.